MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Etikai Tanács

„A MOME azt az egyetemeszmét vallja magáénak, amelyet a tudományos, illetve alkotói szabadság, a szabad művelődés jellemez, ahol a tudás gyarapodása önérték, a tanulási, kutatói és alkotói folyamatok pedig függetlenek minden politikai, vallási, ideológiai és üzleti befolyástól. Ezen szellemi függetlenség szavatolja, hogy olyan jellemerős, kritikai attitűddel rendelkező, mások örömeire vagy szenvedéseire fogékony polgárok: oktatók, hallgatók és munkájukat segítő szakmenedzserek alkossák az egyetem közösségét, akik önmagukért és közösségükért felelősséget vállalva élik mindennapjaikat. Ebben a perspektívában az egyetem összes tevékenysége, a tanulás, a képzés, a kutatás, a művészeti alkotás és az ezeket támogató menedzsment feladatok egyetlen közös szellemi műhely megnyilvánulásai.
A MOME úgy tekint saját közössége etikai normájára, mint amely fontos alapelvek és értékek gyűjteményeként a közösség összetartását és a jobb eredmények elérését, a szakmai és intézményi integritás erősödését szolgálja. A normatudat erősítésében fontos szerepe van az etikai normahatárok rendszeres vizsgálatának, tágításának is, így ezek jelenléte kívánatos és üdvözlendő. Az etikai alapelvek folyamatos újragondolása teszi lehetővé a változó környezet közepette a norma újrafogalmazását, valamint azt, hogy az dinamikusan igazodjon a közösség természetes elvárásaihoz. E tekintetben a normát nemcsak őrizni, hanem fejleszteni, újraértelmezni, módosítani is szükséges folyamatos közösségi reflexiók mentén. Az etikai alapelvek nézőpontja, megfogalmazása ezért nem preskriptív, hanem deskriptív. Mindez a norma követőivel és kihívóival szembeni különlegesen érzékeny, felelősen mérlegelő és kockázatokat is vállalni képes hozzáállást igényel mind a közösség tagjaitól, mind az etikai kódex fenntartására hivatalos felhatalmazással bíró testületektől, személyektől.”

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Etikai Kódexének Preambulumából

A MOME Szenátusa 23/2017. (IX. 25.) Határozatával – titkos szavazással – az Etikai Tanács tagjának Illés Anikót, Koós Pált, Bényei Juditot, Kudász Gábor Ariont, Vásárhelyi Áront, Lévai Klárát, Petri Zsoltot, póttagjának Szerencsés Ritát és Fehér Borbálát választotta meg.

A MOME hallgatói, oktatói és más közalkalmazottai az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre küldött bejelentésben kérhetik az Etikai Tanács eljárását, vagy személyesen is fordulhatnak az Etikai Tanács tagjaihoz.

Az Etikai Tanács eljárást csak névvel ellátott beadvány alapján indíthat, ennek hiányában általános érvényű problémafelvetéssel kapcsolatban fogalmazhat meg állásfoglalást.
A tanács kizárólag etikai kérdésekben járhat el. Névtelen bejelentés alapján, illetve fegyelmi vagy büntetőjogi kategóriába tartozó ügyekben nem hozhat határozatot. Tanulmányi panasszal a rektori kabinethez lehet fordulni.

 

Linkek
Etikai Kódex »
Etikai Tanács eljárásrendje »


Etikai Tanács határozatai és állásfoglalásai

Állásfoglalás | 2018.04.09. »
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Etikai Tanácsa 1/2017. (X. 30.) határozata »

Kiválósági cím

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet Magyarország Kormánya – 2013-2016 közötti időszakra – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette.

A kiválósági címmel együtt járó támogatás felhasználásával kapcsolatban az a vezetői döntés és szenátusi jóváhagyás született, hogy az így megjelent pénzügyi keretet nem működésre „éli fel” az egyetem, hanem a cím jelentéséhez ragaszkodva kiválóságát igyekszik tovább növelni vele.

Az is a döntés része volt, hogy támogatás nem aprózódhat el, hanem érdemi és valós eredmény lehetőségét hordozó, látható programok elindítására vagy épp továbbvitelére kell fordítani. Az egyetem vezetése ezért belső pályázati eljárásban választotta ki azokat a (futó vagy újonnan tervezett) projekteket, amelyeket kiválósági támogatásban részesít.

A benyújtott pályázatokat az egyetem vezetősége szakmai szempontok szerint megvitatta, egy hattagú bizottság értékelte (pontozással), ezt követően a rektor döntött a támogatandó pályázatok listájáról. A bizottság értékelése és a rektori döntés egyöntetű volt.

Az értékelés és a döntés szempontjai az egyetem „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítéséhez kapcsolódó, jóváhagyott Intézkedési tervben közölt, a támogatás felhasználására vonatkozó prioritások voltak:
-    nemzetköziesítés
-    integrativitás
-    társadalmi elkötelezettség
-    fenntarthatóság
-    inkubáció
-    tudás-, és technológiatranszfer
-    alapkutatás

A programok kiválasztása nem volt egyszerű a kínálat gazdagsága és magas színvonala miatt. Végül öt témacsoportban kerül sor számos program továbbvitelére vagy elindítására.
-    képzések minőségét javító programok
-    alkotó-kutató és tudástranszfer tevékenységek minőségét javító programok
-    oktatói-kutatói kiválóság, eredményesség elismerését célzó programok
-    az eredmények láthatóságát, társadalmi befogadását javító programok
-    a kiválós működést támogató szolgáltatás-fejlesztő programok és menedzsment kapacitás építése

Ezek között vannak egyetemi, közös célokat megvalósítók éppúgy, mint sajátos, szűk szakmai területet célzók. Mindegyikre jellemző azonban, hogy az előzetesen meghatározott prioritások közül többnek is megfelelnek.

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2018/2019-es akadémiai évben

Az Új Nemzeti Kiválósági Program 2018/2019. évére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre a Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj kategóriába tizenegy pályázat, a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj kategóriába nyolc pályázat érkezett be. Minden beérkezett pályázat érvényesnek bizonyult. A doktori hallgatói és doktorjelölti pályázatokat 2018. júliusban a felkért szakértők szakmai szempontok szerint, pontozásos rendszerben értékelték. A „Tehetséggel fel!” pályázatokat az egyetem a vonatkozó Pályázati kiírás 8.2-es pontja értelmében rangsorolta. Az egyetem vezetése a következő doktori hallgatói és doktorjelölti támogatási listát és tartaléklistát, valamint a következő „Tehetséggel fel!” listát küldte meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

A minisztériumi jóváhagyást követve a nyertesek kiértesítése megtörtént. A szerződéskötést előkészítő ügyintézés folyamatban van.

Nyertesek listái

Pályázati felhívás a 2018/2019. évi Új Nemzeti Kiválósági Programra


Az Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP) a 2018/2019. tanévben harmadszor kerül meghirdetésre. Az ösztöndíj-lehetőség kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, MOME a lebonyolításban vállal szerepet. Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást.

A MOME az alábbi ösztöndíj-kategóriákban érintett:

- a MOME doktoranduszaira és doktorjelöltjeire vonatkozik: Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
- a MOME oktatóira és kutatóira vonatkozik, akik rendelkeznek MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban és 45 év alattiak: Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
- a MOME alapképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2016., 2017., 2018. évi középiskolai eredménnyel rendelkező hallgatók: „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Életkorhatár (45 év) csak az oktatók, kutatók (Bolyai+) esetében van. A doktori hallgatók, doktorjelöltek, leendő első éves BA-sok esetében életkorhatár nincs.

Bármely munkarendben (nappali, esti, levelező, távoktatás) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktori hallgatók, doktorjelöltek és leendő első éves BA-sok pályázhatnak az ÚNKP ösztöndíjra.


Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2018/2019. tanévben (nettó Ft/fő/hó):
- Doktori hallgató: 100.000.-
- Doktorjelölt: 300.000.-

Doktorjelölti kategória a régi típusú doktori képzésben tanulók számára. Figyelem, az új, 2+2 éves képzésben tanuló doktori hallgatók tanulmányaik második kétéves egysége során is doktoranduszi ÚNKP kategóriára pályázhatnak, nem doktorjelölti kategóriára!

- Bolyai+: 200.000.- (Megjegyzés: az ÚNKP Bolyai+ ösztöndíj az MTA Bolyai ösztöndíjon felül jár.)
- Tehetséggel fel!: 50.000.-


Az ösztöndíjat 5 vagy 10 hónapra lehet megpályázni az alábbiak szerint.

- A doktori hallgatók esetében 5 hónap (első szemeszter vagy második szemeszter) vagy 10 hónap (2018/2019-es tanév).
- A doktorjelöltek és Bolyai+ esetén is 5 vagy 10 hónap lehet az ösztöndíjas jogviszony időtartama, azaz nem lehet 5 hónapnál kevesebb, valamint 5 és 10 hónap közötti hónapszám. DE az 5 hónapos ösztöndíjas jogviszony időtartamának nem kell a szemeszterekhez igazodnia, azaz kezdődhet pl. novembertől is (értelemszerűen legkésőbbi kezdési időpont február).


A pályázatokat a Pályázati kiírásban foglaltak szerint kell elkészíteni!
Pályázati kiírás felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelölti ösztöndíjra
Pályázati kiírás felsőoktatási Bolyai+ ösztöndíjra
Pályázati kiírás felsőoktatási Tehetséggel fel! ösztöndíjra
Pályázati kiírás 3. melléklete a tudományági besorolásról (Adatlapnak (97. sor) és a Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatának a kitöltéséhez szükséges).


1. Papír alapon és digitálisan (CD/DVD/pendrive) is benyújtandó:

Sablondokumentumok:

Adatlap
Kutatási terv (doktori hallgató, doktorjelölt)
Kutatási terv (Bolyai+)
Kutatási terv (Tehetséggel fel!)
Pályázói nyilatkozat
A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról

Figyelem, az Adatlap, a Kutatási terv, a Pályázói nyilatkozat és a Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentumok később nem pótolhatóak! Amennyiben ezeket a pályázó határidőig (ld. lenn) nem nyújtja be, pályázata automatikusan érvénytelenné válik. Egyéb benyújtandó dokumentumok esetén hiánypótlásra lesz lehetőség, az erre való felszólító e-mail alapján.

A Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentum aláírója a MOME esetében Tillmann József. Kérjük, az aláírás megszerzéséért a Doktori Iskolától Gáspár Júliát keresni! Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kutatási terven szerepelnie kell a doktoranduszok és doktorjelöltek esetében a témavezetői aláírásnak. Kérjük a pályázókat, időben kezdjék el a pályázati dokumentáció összeállítását, és a szükséges aláírások megszerzését ne hagyják az utolsó napokra!

Kérjük, a részletekről tájékozódjanak a vonatkozó Pályázati kiírásban (ld. fent) és a GYIK-ben (utóbbi várhatóan menet közben frissülni fog), mielőtt kollégáinkhoz fordulnak!


2. Csak digitálisan benyújtandó:
- csak a doktori hallgatók és doktorjelöltek esetében: az elmúlt 5 év tudományos/művészeti tevékenységét, egyéb szakmai tevékenységet bemutató, elismerő dokumentáció


A pályázatok beérkezése
- doktorandusz, doktorjelölt esetében: 2018. május 10-ig (postára adás dátuma)
A doktori iskolába idén jelentkezők is pályázhatnak ÚNKP ösztöndíjra, de a pályázat elnyerésének feltétele a későbbi sikeres felvételi a MOME Doktori Iskolába. Felvételi információ: http://doktori.mome.hu/jelentkezes-2018/. Felhívjuk a figyelmet, hogy a doktori szóbeli felvételik időpontja módosult, a június 25-i héten fognak megrendezésre kerülni!

- Tehetséggel fel! esetében: 2018. június 13-ig (postára adás dátuma)

- FELHÍVJUKA  FIGYELMET, HOGY A BOLYAI+ ESETÉBEN A HATÁRIDŐT A MEGHOSSZABBÍTOTTÁK! ÚJ HATÁRIDŐ: 2018. JÚLIUS 16. (POSTÁRA ADÁS DÁTUMA)

 

A benyújtás módja:
- postai úton ajánlott és elsőbbségi küldeményként az 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. címre (a címzett a doktori hallgatók és a doktorjelöltek esetében Tillmann József EHDT elnök, az oktatók, kutatók esetében Fülöp József rektor)

Kérjük a borítékra ráírni: ÚNKP

- vagy személyesen a 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. sz. alatt a 2. emelet 210-es szobában

ÚNKP ügyfélfogadás:

Doktorandusz, doktorjelölt és Bolyai+ esetében: H-P 12 és 14 óra között vagy előre bejelentkezéssel (Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott ügyfélfogadási idő vonatkozik a pályázatbenyújtás utolsó napjára (május 10.) is!).

Tehetséggel fel! esetében: előre bejelentkezéssel.

A beadást követően szakértők javaslata alapján az egyetem fog javaslati listát megküldeni a pályázat kiírójának jóváhagyásra. A pályázat eredményéről legkésőbb 2018. július 27-ig értesítjük a pályázókat.


A Pályázati kiírás és GYIK dokumentumok elolvasása után minden egyéb esetlegesen felmerülő kérdésben az ÚNKP-val kapcsolatban érdeklődni Merkl Márta ÚNKP koordinátornál a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2017/2018-as akadémiai évben

Az Új Nemzeti Kiválósági Program 2017/2018. évi ösztöndíjpályázatára 30 pályázat érkezett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre. A 27 érvényes pályázatot 2017 júliusában a felkért szakértők szakmai szempontok szerint, pontozásos rendszerben értékelték, amely alapján az egyetem vezetése a következő támogatási listát és tartaléklistát küldte meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

Támogatási lista »

Tartaléklista »

(Megjegyzés: A nyertes pályázatok adatai az Ösztöndíj Működési Szabályzat 1.11-es pontja szerint kerülnek feltüntetésre, ahol a témákat a személyes adatoktól elválasztva, egyedi pályázati azonosító közlésével kell megjeleníteni.)

A minisztériumi jóváhagyást követve a nyertesek kiértesítése megtörtént. A szerződéskötést előkészítő ügyintézés folyamatban van.

Pályázati felhívás a 2017/2018. évi Új Nemzeti Kiválósági Programra 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP) a 2017/2018. tanévben másodszor kerül meghirdetésre. Az ösztöndíj-lehetőség kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, MOME a lebonyolításban vállal szerepet. Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást. 

A MOME esetében az ösztöndíjprogramban érintettek a doktori iskola első-, másod- és harmadéves hallgatói, a doktorjelöltek, továbbá a 40 év alatti oktatók-kutatók az alábbi pontos feltételekkel:
- teljes idejű képzésben (nappali), aktív doktori hallgatói képzésre jelentkező, 
- jelenleg a MOME-n doktori hallgatói képzésben részt vevő és ezt a jogviszonyt a 2017/2018. tanévben teljes idejű képzésben (nappali) folytatni tervező doktori hallgatók,
- 2017/2018. tanévben doktorjelölti jogviszonyt létesíteni tervező jelentkezők,
- jelenleg a MOME-n doktorjelölti jogviszonyban álló és a 2017/2018. tanévben ezt a jogviszonyt folytatni tervező doktorjelöltek,
- jelenleg a MOME-n oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek,
- 2017/2018. tanévben oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni tervező személyek

(Életkorhatár (40 év) csak az oktatók, kutatók esetében van. A doktori hallgatók és doktorjelöltek esetében életkorhatár nincs.)

Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2017/2018. tanévben (nettó Ft/fő/hó):
- Doktori hallgató (első és másod éves): 110.000.- 
- Doktori hallgató (harmad éves): 150.000.- 
- Doktorjelölt: 250.000.- 
- Fiatal oktató, kutató I.*: 300.000.- 
- Fiatal oktató, kutató II.**: 350.000.- 

*Fiatal oktató, kutató I.: 4 éven belül PhD/DLA fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, a MOME-n oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy. 
**Fiatal oktató, kutató II.: 4 éven túl PhD/DLA fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, a MOME-n oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy.

Az ösztöndíjat minimum 5 maximum 10 hónapra (2017. szeptember 1. és 2018. június 30. között) lehet megpályázni az alábbiak szerint.
- A doktori hallgatók esetében 5 hónap (első szemeszter vagy második szemeszter) vagy 10 hónap (2017/2018-as tanév).
- A doktorjelöltek és az oktató, kutatók esetén is 5 vagy 10 hónap lehet az ösztöndíjas jogviszony időtartama, azaz nem lehet 5 és 10 hónap közötti hónapszám. Azonban az 5 hónapos ösztöndíjas jogviszony időtartamának nem kell a szemeszterekhez igazodnia, azaz kezdődhet pl. novembertől is (értelemszerűen legkésőbbi kezdési időpont február).

A pályázatokat a Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell elkészíteni!

Pályázati Kiírás felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelölti ösztöndíjra »
Pályázati Kiírás felsőoktatási fiatal oktatói, kutatói ösztöndíjra »
Pályázati Kiírás melléklete a tudományági besorolásról »

1.Papír alapon és digitálisan (CD/DVD/pendrive) is benyújtandó: 

Sablondokumentumok:
Kutatási terv »
Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata »
Pályázói nyilatkozat »
Pályázati adatlap (doktori hallgató, doktorjelölt) »
Pályázati adatlap (fiatal oktatói, kutatói) »

Figyelem, az Adatlap, a Kutatási terv, a Pályázói nyilatkozat és a Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentumok később nem pótolhatóak! Amennyiben ezeket a pályázó határidőig (ld. lenn, 2017. június 6.) nem nyújtja be, pályázata automatikusan érvénytelenné válik. Egyéb benyújtandó dokumentumok esetén hiánypótlásra 2017. június 23-ig lesz lehetőség, az erre való felszólító e-mail alapján. 

A Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentum aláírója a MOME esetében Tillmann József. Kérjük, az aláírás megszerzéséért a Doktori Iskolától Gáspár Júliát keresni a lenn megjelölt ügyfélfogadási időben! 

Változás a 2017/2018. tanévben, hogy és a PhD/DLA minősítés igazolására (oktatókra, kutatókra vonatkozik) sem áll rendelkezésre sablondokumentum. Igazolást a fokozatot kiadó egyetem doktori iskolájától kell kérni. 

Kérjük a MOME-n doktori minősítést szerzett fiatal oktatókat, kutatókat, hogy az igazolások és aláírások megszerzésénél ügyeljenek az ügyfélfogadási időre: hétfő & szerda: 9.30-11.30 & 13.00-15.00, péntek: 9.00-11.30 & 12.30-14.00

Kérjük a pályázókat, időben kezdjék el a pályázati dokumentáció összeállítását, és a szükséges aláírások megszerzését ne hagyják az utolsó napokra! Kérjük, a részletekről tájékozódjanak a Pályázati Kiírásban (ld. fent) és a GYIK-ben (utóbbi várhatóan menet közben frissülni fog), mielőtt ügyintéző kollégáinkhoz fordulnak!

2.Csak digitálisan benyújtandó:
- az eddigi tudományos/művészeti tevékenységét, egyéb szakmai tevékenységet bemutató, elismerő dokumentáció 
- nyelvtudást igazoló dokumentum(ok)

A pályázatok beérkezése: 2017. június 6-ig (postára adás dátuma)

A benyújtás módja: 
- postai úton ajánlott, elsőbbségi küldeményként az 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. címre (a címzett a doktori hallgatók és a doktorjelöltek esetében Tillmann József EHDT elnök, a fiatal oktatók, kutatók esetében Fülöp József rektor)
Kérjük a borítékra ráírni: ÚNKP
- vagy személyesen a 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. sz. alatt a 2. emelet 221-es szobában
ÚNKP ügyfélfogadás: H-P 10:00-12:00

A benyújtást és az esetleges hiánypótlást követően szakértők javaslata alapján az egyetem fog javaslati listát küldeni a pályázatot kiíró minisztériumnak jóváhagyásra. A pályázat eredményéről legkésőbb 2017. augusztus 18-ig értesítjük a pályázókat.

A Pályázati Kiírás dokumentum és a GYIK dokumentum elolvasása után az esetlegesen felmerülő kérdésekben érdeklődni Merkl Márta ÚNKP koordinátornál a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2016/2017-es akadémiai évben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti Kiválóság Program néven. Az Program célja, hogy támogassa a hazai oktatói, kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást.

A 2016/2017-es akadémiai évre vonatkozó Új Nemzeti Kiválósági Program pályázati felhívására a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre beérkezett 35 érvényes pályázatot 2016. júliusban szakértői bizottság szakmai szempontok szerint és pontozással értékelte, amely alapján az egyetem vezetése a következő támogatási listát és tartaléklistát küldte el az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

Támogatási listán kiválasztott pályázatok:
Lipóczki Ákos
Nagy Ágoston
Fehér Borbála
Góg Angéla

Tartaléklistán kiválasztott pályázatok:
Veres Bálint
Merényi Zita
Schneider Ákos

A minisztériumi jóváhagyást követve, valamint, mivel a támogatási listáról nem volt visszalépő, az egyetem a következő ösztöndíjasokkal és kutatási témákról között szerződést.
Lipóczki Ákos: Digitális tárgyalkotás
Nagy Ágoston: Kreativitás, tanulás és kifejezés interaktív zenei rendszerekben: Valós idejű interakció és a gépi tanulás lehetőségei
Fehér Borbála: Oktatható-e a szociális érzékenység? Kutatás a szociális design képzésfejlesztés megalapozására a MOME-n
Góg Angéla : Az emlék íze - Az ízlelés és az emlékezés kapcsolatának vizsgálata a vasárnapi ebéd emlékein keresztül

Az ösztöndíjasok tíz hónapig dolgozhatnak kutatásukon. A munka szakmai beszámolóval zárul.

A nyerteseknek gratulálunk, és köszönjük a részvételt minden pályázónak!

Kapcsolat:
Név: Merkl Márta
Beosztás: ÚNKP koordinátor és ügyintéző
Telefonszám: +36-20-350-9367
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A MOME négy akadémiai évének kiválósági munkáját ismertető Spektrum című kiadvány itt érhető el.

A 2016/2017-es akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2016/2017-es akadémiai évre a vonatkozó kormányhatározat 76,8 millió forint kiválósági támogatást ítélt meg a MOME-nak.

A támogatás megoszlása 2016/2017-ben:
-    belső szakmai pályázat, melyekben a különböző diszciplínák integratív szemlélete, az aktív nemzetközi jelenlét, az inkubáció és a tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik I 15 %
-    a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark – programalkotása I 25 %
-    az egyetemi szintű kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, pályázati tevékenységek és szervezeti kultúra erősítése, szervezetfejlesztés I 40 %
-    nemzetközi pályázatokhoz benyújtandó önrész fedezete I 10 %
-    a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése I 10 %
Összesen: 100 %

A nyertes pályázatok »Pályázati felhívás – 2016. június 15.

Az alábbiakban ismertetjük az egyetemre beérkezett új ösztöndíj-lehetőség feltételeit és részleteit:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP) néven. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai oktatói, kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást. Az ösztöndíjat 10 hónapra lehet megpályázni.

A MOME az ösztöndíjprogramban a 2016/2017-es tanévben érintettek a doktori iskola első-, másod- és harmadéves hallgatói, a doktorjelöltek, valamint a 40 év alatti posztdoktorok az alábbi pontos feltételekkel:
- teljes idejű képzésben (nappali), aktív doktori hallgatói képzésre jelentkező,
- jelenleg az intézménynél doktori hallgatói képzésben részt vevő és ezt a jogviszonyt a 2016/2017-es tanévben teljes idejű képzésben (nappali) folytatni tervező doktori hallgatók,
- a 2016. szeptember 20-ig doktorjelölti jogviszonyt létesíteni tervező jelentkezők,
- jelenleg az intézménynél doktorjelölti jogviszonyban álló és a 2016/2017-es tanévben ezt a jogviszonyt folytatni tervező doktorjelöltek,
- jelenleg az intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a beadás napján 40. életévüket be nem töltött,
- szeptember 20-ig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni tervező a beadás napján 40. életévüket be nem töltött személyek nyújthatnak be pályázatot.

Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2016/2017. tanévben (nettó Ft/fő/hó):

Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000.-
Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató: 150.000.-
Doktorjelölt: 250.000.-
Posztdoktor I.*: 300.000.-
Posztdoktor II.**: 350.000.-

*Posztdoktor I.: 2 éven belül PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy.
**Posztdoktor II.: 2 éven túl PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy.

A pályázatokat a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban foglaltak szerint kell elkészíteni!
Pályázati dokumentációk:

Pályázati felhívás felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelöltikutatói ösztöndíjra »
Pályázati útmutató felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelöltikutatói ösztöndíjra »
Pályázati felhívás felsőoktatási posztdoktorikutatói ösztöndíjra »
Pályázati útmutató felsőoktatási posztdoktorikutatói ösztöndíjra »
Igazolás tanulmányi eredményről (doktori képzés, doktorjelölt) »
Igazolás tanulmányi eredményről (posztdoktor) »
Kutatási terv »
Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata »
Pályázói nyilatkozat »
Pályázati adatlap (doktori, doktorjelölt) »
Pályázati adatlap (posztdoktor) »

A pályázatokat 2016. június 27-ig postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell benyújtani Tillmann József EHDT elnök úrnak címezve a következő címre: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

Kérjük a borítékra ráírni: ÚNKP

A beadást követően a fenntartói kiírás alapján szakértők javaslata alapján az egyetem fog egy javaslati listát megküldeni a pályázat kiírójának.

A pályázat eredményéről legkésőbb 2016. augusztus 31-ig értesítjük az érvényes pályázatot beadott doktori hallgatókat, doktorjelölteket és posztdoktorokat.

Minden egyéb esetlegesen felmerülő kérdésben az ÚNKP-val kapcsolatban érdeklődni Merkl Mártánál, a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

A 2015/2016-ös akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2015/2016-os akadémiai évre a vonatkozó kormányhatározat 76,8 millió forint kiválósági támogatást ítélt meg a MOME-nak.

A támogatás megoszlása 2015/2016-ban:
belső szakmai pályázat, melyekben a különböző diszciplínák integratív szemlélete, az aktív nemzetközi jelenlét, az inkubáció és a tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik I 30 %
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark – programalkotása I 20 %
az egyetemi szintű kommunikáció, IT technológiák alkalmazása, nemzetközi kapcsolatok, pályázati tevékenységek erősítése I 30 %
oktatói, kutatói kiválóság fejlesztése, illetve nemzetközi pályázatokhoz benyújtandó pályázati önrész fedezete I 10 %
a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése I 10 %

A nyertes pályázatok »

2015. szeptember 21-én a MOME Fórum kiemelt témája a MOME 2013 óta zajló kiválósági munkája volt.

Az elhangzottakról bővebben itt lehet olvasni.

A 2014/2015-ös akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2014/2015-ös akadémiai évben folytatódik a munka. Ebben a szakaszban a kormány határozata alapján 76,8 millió forint kiválósági támogatásban részesül az egyetem.

A támogatás megoszlása 2014/2015-ben:

belső szakmai pályázatok I 40 % (új pályázatokra min. 10 %)
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark programalkotása I 20 %
egyetemi szintű szervezetfejlesztés (kommunikáció, nemzetkőzi kapcsolatok) I 20 %
oktatói, kutatói kiválóság elismerése, illetve szükség szerint más benyújtandó pályázatokhoz önrész I 10 %
„nem szakma-specifikus” menedzsment (bent lévő munkatársak kereset-kiegészítése, új munkatársak) I 10 %
Összesen: 100 %

A nyertes pályázatok »

 

A 2013/2014-es akadémiai év kiválósági munkájáról

A kormány határozata alapján a 2013/14-es akadémiai évben 84.299.000 forint kiválósági támogatást kapott az egyetem.

A 2014-június 30-ig felhasználható kiválósági támogatás megoszlása:

belső szakmai pályázatok | 40 %
egyetemi szintű hosszú távú, szakmai projektek (ilyen a MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark és a MOME továbbképzési portfoliójának bővítését célzó projektek) | 20 %
szervezetfejlesztési projektek | 10 %
a kiválósági projektek – az egy egyetem belső és külső környezetében megvalósuló – láthatóságát megcélzó kommunikáció | 10 %
oktatói, kutatói kiválóság elismerése, illetve szükség szerint más benyújtandó pályázatokhoz pályázati önrész | 10 %
„nem szakma-specifikus” menedzsment | 10 %
Összesen | 100 %

Hogy minél több projekt részesüljön támogatásban, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a MOME Alapítványnak adott támogatásból rektori döntéssel további projektek (pl. Designkultúra folyóirat, Magyar Design Évkönyv 2013) finanszírozása valósul meg.

A nyertes pályázatok »

A kiválósági projektek gondozásával, koordinálásával foglalkozó munkatársak:

Viszoki Kata,  pályázati referens | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Merkl Márta, szakmai projektmenedzser | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Stratégiai Tanácsadó Kör

Stratégiai Tanácsadó Kör

A MOME Campus átalakításával 135 év után egy újabb fejezetet kezdődik az egyetemen, melynek során egyesíti a korábban felhalmozott tudás és tapasztalat értékes rétegeit a jelen újdonságaival és a jövő lehetőségeivel. A fejlődés útján munícióként szolgálnak a korábbi értékek: az együttműködés ereje, a felelősségvállalás szerepe, a szellemi függetlenség, a kreatív szemlélet.

Annak érdekében, hogy az oktatási-kutatási, szakmai-innovációs gondolkodás és tervezés külső nézőpontok mentén is megjelenjen és támogassa ezt a fejlődést a MOME rektori vezetése Stratégiai Tanácsadó Kör létrehozását kezdeményezi.

A Stratégiai Tanácsadó Kör tagjai tevékenységükkel magas szintű szakmai és társadalmi megbecsülést érdemeltek ki. Hiteles személyiségük, eredményeik és tapasztalatuk értékes hozzájárulást jelent  a MOME stratégiai terveinek megvalósításában.   
Csatlakozásuk megtisztelő a MOME vezetése számára.

A Stratégiai Tanácsadó Kör figyelemmel kíséri a MOME munkáját, tanácsaival segíti terveinek kialakítását, felkérésére rendszeresen közreműködik a MOME stratégiai munkájának elemzésében, értékelésében. A Stratégiai Tanácsadó Kör jogosult az elemzéshez, állásfoglalásához, véleményalkotásához szükséges minden információt bekérni. A Stratégiai Tanácsadó Kör - válogatott tagjai révén – magas szinten képviseli a MOME szakmai tevékenységét, szándékait különböző területeken. A működéséhez szükséges feltételek biztosításáról az egyetem gondoskodik.

Stratégiai Tanácsadó Kör elnöke: Benkő Vilmos, befektető, P3 Invest társalapítója, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke
Stratégiai Tanácsadó Kör tagok:
Dr. Sár Csaba, ügyvéd, médiajogász, Sár és Társai Ügyvédi Iroda
Stefan Lengyel, formatervező, professor emeritus, a MOME Formatervező Tanszék korábbi vezetője és jelenlegi oktatója

Stratégiai Tanácsadó Kör tagok feladatai

A Stratégiai Tanácsadó Kör tagjai olyan tudással és  társadalmi befolyással rendelkeznek, hogy képesek eljuttatni a MOME sajátos szempontjait, magas szintű szakmai tevékenységét és eredményeit azokba a körökbe, amelyekkel a kapcsolódás és együttműködés a MOME eminens célja és érdeke.

Stratégiai Tanácsadó Kör tagok státusa

A Stratégiai Tanácsadó Kör a Rektori Kabinethez tartozó grémium, amelynek működési rendjét a Rektori Kabinet ügyrendjében az alábbiakban határozta meg.

1. A STK tagjai: 5-7 fő (induláskor 5., a későbbiekben esetlegesen kiegészülve: 7 fő) magas szintű vállalati vezető, művészeti szcéna intézményi vezetői, kiemelkedő egyéni szakmai karriert befutott szaktekintély, társadalmi szervezetek, civil szféra tekintélyes képviselői.

2. A STK titkára és működésének koordinálója a Rektori Kabinet vezetője (Kabinetfőnök).

3. A STK elnökét és tagjait a rektor kéri fel és bízza meg 3-5 évre. Egy-egy tag megbízatása túlterjedhet a rektori megbízás időkeretén, a folyamatosság biztosítása érdekében.

4. A STK tagjainak tiszteletdíj nem jár, számukra  a STK tagság elfogadásának alkalmából a MOME-hoz való tartozás szimbólumaként  az egyetem rektora ezüsthengert ajándékoz. Kiemelkedően eredményes tevékenykedésük alapján aranyhenger is adományozható.

5. Az STK üléseit emelt szintű körülmények között tartja  ( díszebéd/díszvacsora, kiemelkedő művészeti eseményen való részvétel díszpáholyban vagy különteremben) amelynek költségeit a MOME állja.

6. A STK tagságot és elnöki posztot betöltők neve nyilvános adat, azt a MOME jogosult saját felületein kommunikálni.

7. A STK tagjai felkérésük elfogadásával vállalják, hogy az előzetesen egyeztetett időpontban megtartott találkozókon részt vesznek, a napirendi pontokhoz felkészülve hozzászólnak, javaslatokat, ajánlásokat fogalmaznak meg. Vállalják szakmai kapcsolataik, networkjük mozgósítását a MOME céljai számára, illetve hogy szakmai kapcsolataikat, networkjüket tájékoztatják a MOME céljairól, tevékenységeiről, eredményeiről. A STK elnöke minden évben beszámol a Szenátusnak a STK tevékenységéről.  

8. A rektor vállalja, hogy a STK elé viszi megvitatásra különösen a MOME stratégiai terveit, oktatási és kutatási-fejlesztési szakmai vízióit, hosszútávú elképzeléseit.

9. A STK tagjai előzetes szándékbejelentés alapján jogosultak részt venni tanácskozási joggal a Szenátus és a Rektori Tanács, ill. az Egyetemi Tanács ülésein, a MOME ünnepi rendezvényein, évnyitó és diplomaosztó eseményein, továbbá meghatározott zárt rendezvényein.

10. A STK évente legalább kétszer tart találkozót. Ezek a találkozók oldott formájúak és stílusúak, távol állnak a testületi ülések formalitásaitól. A találkozók időpontját és témáit a Rektor határozza meg a STK tagjaival való előzetes konzultáció keretében. A találkozó házigazdája a rektor. A találkozóról hang- és képdokumentáció, emlékeztető és összegző közlemény készül. Ez utóbbi nyilvánosságra hozható képi illusztrációkkal, ám nem tartalmaz nevesített részleteket. Egyebekben a hang- és képdokumentáció, írott nevesített idézetek csak az érintett STK tag írásos hozzájárulásával használhatók fel nyilvánosan.

11.  A STK találkozóin az elnökön, a tagokon és a Rektoron, valamint a STK titkárán kívül meghívásra kerülhetnek  az egyetem felső vezetésének tagjai,  továbbá napirendi témákhoz kapcsolódóan alkalmilag további egyetemi polgárok vagy külső személyek. A meghívandók személyére a STK TT elnöke/tagjai, illetve a rektor tesz javaslatot az ülés előkészítése keretében.

Konzisztórium

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Konzisztóriuma

Gazdálkodási adatok

Ötmillió forint feletti szerződések | Üvegzseb

2017 »
2016 »

2015 »
2014 »
2013 »
2012 »

 

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos neve: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Székhelye: H-1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2.
Postai címe: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2.
Telefonszáma: 36.1.392.11.80
Telefaxszáma: 36.1.392.11.88
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapja: http://www.mome.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Egyetem esetében nem értelmezhető

2. Az Egyetem szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Az Egyetem szervezeti felépítése »
MOME organogram »

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Az Egyetem szervezeti felépítése »

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

designisso
disegno

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhelye: H-1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Postai címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Telefonszáma: +36-1-795-1200
Telefaxszáma: Nincs elérhető közérdekű adat
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapja: EMMI
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat »
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat »
Felsőoktatással kapcsolatos joganyag:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet,
 • az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet,
 • az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.
 • 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
 • 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
 • 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
 • 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. r.
 • a 139/2015. (VI.19.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Képzések »
Térítési és Juttatási Szabályzat »
Költségtérítések rendje »
Könyvtár »

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 • Hallgatói nyilvántartás: ETR Egységes Tanulmányi Rendszer
 • Közalkalmazotti nyilvántartás: KIRA
 • Pénzügyi-számviteli rendszer: Forrás SQL
 • Elektronikus iratkezelő rendszer: DMSone Elektronikus Ügyiratkezelő Rendszer

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Made in MOME »

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

hírek »

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

FSA »
Erasmus+ »
Tervpályázat »
Kiválósági »
Könyvtár »
Hallgatói pályázatok »

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés – Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 2018. »
ÁSZ jelentés, 2015. március »

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi Szabályzat »

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Összesített hallgatói adatok a 2017-18-1 félévre »
Összesített hallgatói adatok a 2017-18-2 félévre »

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint közzéteendő adatok

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Ide kattintva elérhető »

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Ide kattintva elérhető »

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Ide kattintva elérhető »

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az Egyetem esetében nem értelmezhető

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Ide kattintva elérhető »

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Ide kattintva elérhető »

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Ide kattintva elérhető »

Fenntarthatóság

Fenntarthatósági stratégia